شرایط فروش محصولات جک مرداد ماه 1399

شرایط فروش نقدی و لیزینگی محصولات جک مرداد ماه 1399 اعلام شد.