شرایط فروش نقدی محصولات کاویان (اردیبهشت ماه سال 1401)