شرایط فروش نقدی کامیونت جک 6تن،جک 8/5تن و جک 9تن(خرداد ماه سال 1401)