شرایط فروش نقدی و لیزینگی کامیونت جک 6تن،جک 8/5تن و جک 9تن(مهرماه سال 1400)