شرایط فروش نقدی و لیزینگی کشنده دایون(آبان ماه سال 1400)