شرایط فروش نقدی و لیزینگی کشنده دایون(مهرماه سال 1400)