شرایط فروش نقد لودر شانگهای بهمن ماه 99

 فروش نقد لودر شانگهای DG958 بهمن ماه 99 اعلام شد