شرایط فروش کشنده شکموتو (شاکمن) 520

شرایط فروش به زودی اعلام خواهد شد .