قطعات گیربکس

106120007000 …مجموعه گیربکس وشفت بالا(چپ )کوتاه
106120007002 درپوش قیفی بدون کاسه نمد (1700D5-041)
106120007005 واشرکاغذى درپوش بلبرینگ جلوى گیربکس 700C-042)
106120007006 کاسه نمددرپوش بلبرینگ جلوى گیربکس 1700D4-001)
106120007007 خارفشارى نگهدارنده بلبرینگ جلوى گیربکس روى شفت
106120007009 بلبرینگ جلوى گیربکس (Z*150212)
106120007010 شفت ورودى گیربکس (1700Q17-031)
106120007013 پولک بلبرینگ شفت زیر (1700D5-058)
106120007014 واشرآب بندى (پولک بلبرینگ شفت زیر1700D5-059)(
106120007015 درپوش بغل گیربکس سمت راست (1700C-026)
106120007018 واشر کاغذی درپوش بغل گیربکس راست(1700C-027)
106120007020 پوسته گیربکس (1700Q17-025)
106120007021 واشرکاغذى درپوش بلبرینگ انتهاى گیربکس 0C-152)
106120007022 درپوش بلبرینگ انتهاى گیربکس (1700D-151)
106120007026 کاسه نمدکیلومتر (1800C-328)
106120007027 بوش دنده کیلومتر (1800C-326)
106120007028 ارینگ دنده کیلومتر (1800C-327)
106120007029 واشرکاغذى آب بندى درپوش بلبرینگ انتهاى دنده زیر
106120007030 درپوش بلبرینگ انتهاى شفت زیر (1700C-071)
106120007031 پیچ
106120007033 واشرکاغذى درپوش بغل گیربکس سمت چپ (1700J-029)
106120007034 درپوش بغل گیربکس سمت چپ (1700J-028)
106120007041 مجموعه گیربکس GL
106120007043 دنده کیلومترشمار
106120007050 واشر کامل گیربکس
106120007051 لوازم ترمز بوستر عقب
106120007052 کاسه نمد انتهای گیربکس
106120007053 لوازم سوپاپ تخلیه بار
106120007054 یاتاقان متحرک جدید
106120008001 بشقابی کشوئی دنده 5و 1700C-138)4
106120008002 کشوئی دنده 4و (1700C-140)5
106120008003 برنجی کشوئی دنده 4و (1700C-1415
106120008004 خارموشکی کشوئی دنده 4و (1700C-142) 5
106120008005 پرچ کشوئی دنده 4و (1700C-125)5
106120008006 ساچمه فولادى کشوئی (Q966065)
106120008008 رابطمادگی کشوئی دنده 4و (1700C-137)5
106120008009 واشرخاردار (1700C-107)
106120008010 هزارخارى سرشفت خروجی (1700C-108)
106120008011 رابطدنده 5و (1700C-136)4
106120008012 بوش زیردنده 1700.68-134 5
106120008013 دنده (1700.6B1-135)5
106120008014 واشریابوش فاصله بین دنده 3و (1700C-139)5
106120008015 دنده ى (17006B1-131)3
106120008016 بلبرینگ سوزنی دنده (Z*9249/54)3
106120008017 بشقابی دنده 2و (1700C-121)3
106120008018 کشوئی دنده 2و (1700C-120)3
106120008019 برنجی کشوئی دنده 2و (1700C-122)3
106120008020 خارموشکی کشوئی دنده 2و (1700C-123) 3
106120008021 رابطمادگی کشویی دنده 2و (1700C-124) 3
106120008022 شفت بالایی یاخروجی گیربکس (1700J-105)
106120008023 دنده شماره ى (1700J-127)2
106120008024 بلبرینگ سوزنی دنده یاتاقانی دنده 2
106120008025 خاررینگی
106120008026 خارهلالی
106120008027 دنده ى شماره (1700J-112)1
106120008028 بلبرینگ سوزنی دنده 1وعقب (Z*9249/62)
106120008029 کشوئی دنده 1وعقب (1700J-117)
106120008030 رابطدنده 1وعقب (1700J-115)
106120008031 بوش بلبرینگ سوزنی (1700J-183)
106120008032 دنده عقب (1700.6B1-182)
106120008033 واشرمثلثی (1700J-184)
106120008034 بلبرینگ انتهاى گیربکس (Z*192309)
106120008035 دنده سرعت شمارکیلومتر (1700.6B1-522)
106120008036 خاررینگی بلبرینگ انتهاى گیربکس (Q433100)
106120008037 دنده کیلومترروى شفت گیربکس (1700.6B1-521)
106120008038 بوش فاصله جلوى دنده کیلومترروى شفت (1700J-185)
106120008039 واشربشقابی گیربکس (1700C-169)
106120008040 مهره انتهاى شفت خروجی گیربکس (1700C-170)
106120008041 خارفشارى نگهدارنده بلبرینگ سوزنی جلوئی شفت بال
106120008042 واشرنگهدارنده بلبرینگ سوزنی جلوئی شفت خروجی 9)
106120008043 بلبرینگ سوزنی جلوئی شفت خروجی (Z*K304628)
106120008044 بلبرینگ سوزنی زیردنده (Z*9249/43)5
106120008046 دنده کیلومترروى شفت زیرگیربکس
106120008047 بوش فاصله جلوى دنده کیلومترروى شفت
106120008048 فلنج گاردان
106120008060 بلبرینگ سوزنی
106120009001 بلبرینگ جلوئی شفت زیر (Z*42307)
106120009002 خارفشارى سرشفت (Q43145)
106120009003 دنده ورودى شفت زیر (1700.6B1-056-B)
106120009004 بوش فاصله بین دنده زیر5ورودى شفت زیر700D5-064)
106120009005 خارهلالی بین دنده زیر5ورودى شفت زیر1700D5-063)
106120009006 دنده زیردنده 5
106120009007 دنده زیردنده 3
106120009008 دنده زیردنده (1700J-049)2
106120009009 خارهاى مغزى روى شفت زیر (Q5501032)
106120009010 شفت زیر (1700J-048)
106120009011 بلبرینگ انتهاى شفت زیر (Z*192308)
106120009012 خاررینگی بلبرینگ انتهایی شفت زیر (Q43390)
106120009013 واشرقفلی پشت مهره انتهاى شفت زیر(1700C-073-B)
106120009015 واشرقفلی شفت دنده هاى رابط (1700J-084
106120009016 واشربرنجی شفت دنده هاى رابط(1700J-083)
106120009017 بلبرینگ سوزنی دنده رابط 1وعقب (Z*9248/30)
106120009018 بوش فاصله بلبرینگ سوزنی دنده هاى رابط دنده 1وعقب
106120009019 دنده رابط1وعقب
106120009020 شفت دنده رابط 1 و عقب (1700J-092)
106120009021 ضامن قفلی شفت رابط1وعقب (1700C-98)
106120010001 درب ماهک تعویض دنده
106120010006 فنربرگردان انگشتی تعویض دنده (1700B1-327)
106120010007 چنگالی انتخاب دنده 1وعقب
106120010008 کاسه نمد (1700N-308)
106120010009 ماهک تعویض دنده
106120010010 انگشتی تعویض دنده (1700B1-311)
106120010019 شمع استارت ودنده عقب روى گیربکس (1700N-470)
106120010022 واشرکاغذى آب بندى درب ماهک تعویض دنده 1700C-204
106120010023 درب روى گیربکس (1700BY-215)
106120010024 واشرکاغذى آب بندى درب رویی گیربکس (1700J-214)
106120010028 سوپاپ هواروى گیربکس (1700N-350-A)
106120010030 فنرپشت ساچمه شفت چنگالی گیربکس (1700B1-291)
106120010032 شفت چنگالی دنده ى 1وعقب (1700.6B-251)
106120010035 شفت چنگالی دنده 2و (1700C-261-A) 3
106120010036 چنگالی دنده 2و (1700C-262)3
106120010037 چنگالی دنده 4و (1700C-272)5
106120010039 سیم قفل کننده (Q50512175)
106120010040 سیم فولادى قفلی (Q50512150)
106120010041 شفت چنگالی دنده 4و (1700C-271-A)5
106120010042 ماهک تعویض دنده
106120011030 سیبک کابل تعویض دنده (17N-03100-B)
106120011041 کابل تعویض دنده همراه باسیبک (17Q07-03060)
106120011042 کابل تعویض دنده (17Q07-03065)
106120011043 کابل تنظیم موقعیت همراه باسیبک 7Q7-03070)
106120011044 کابل تنظیم موقعیت (17Q07-03075)
106120011064 سردنده
106120011066 دسته دنده
106120011070 مجموعه پایه دسته دنده
106120011082 مجموعه کابلهاى تعویض دنده باسیبکها
106120011083 سیبک کابلهاى تعویض دنده
106120011084 کابلهاى تعویض دنده
106120011087 خارفنرى کابلهاى تعویض دنده
106120011088 خارفنرى کابلهاى تعویض دنده
106120011093 رابطکابل تنظیم موقعیت روى گیربکس
106120012001 کابل تعویض دنده
106120012006 کابل تنظیم موقعیت
106130001003 بلبرینگ کلاچ همراه باذغال
106130001004 بلبرینگ کلاچ
106130001005 زغال بلبرینگ کلاچ (16.4C/Y-02051)
106130001008 گلدانی گیربکس
106130001012 میله کلاچ
106130001013 خارمیله کلاچ (Q5500625)
106130001014 ماهک بلبرینگ کلاچ خاردار
106130001015 میله کلاچ (16Q01-02060-B)
106130001017 ماهک بلبرینگ کلاچ بدون خار (16.2C/Y-02063)