کسب رتبه اول در ارزیابی رضایتمندی مشتریان در بین کل نمایندگی های سراسر کشور در سه ماهه سوم سال 96